www.biopapa.ee veebipoe ostu-müügitingimused.

Veebipoodi www.biopapa.ee külastades või kasutades kinnitate, et olete tutvunud käesolevate veebipoe www.biopapa.ee kasutustingimustega (edaspidi – Tingimused) ja nõustute nendega.

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad Tingimused jõustuvad, kui Ostja on need heaks kiitnud. Ostja on loonud ostukorvi ja teinud ostuprotsessi viimases etapis linnukese kasti “Olen lugenud läbi ja nõustun lehe tingimustega” ning vajutanud nuppu “Telli”.
1.2. Määrused kehtivad alates 3.septembrist 2021. aastal ja asendavad kõik varasemates korraldustes kehtinud sätted.
1.3. Ostja kohustub Kauba tellima ja vastu võtma ning Tellimuse hinna eest tasuma Lepingus sätestatud korras. Kaupade kohaletoimetamine toimub ainult veebipoes www.biopapa.ee nimetatud territooriumil.
1.4. Ostjal ei ole õigust osta veebipoes www.biopapa.ee saadaolevaid Kaupu, kui ta ei ole tutvunud Ostutingimustega või ei nõustu nendega.
1.5. Kaupade hinnad veebipoes www.biopapa.ee on näidatud eurodes, järgides kehtivates normatiivaktides sätestatud korda. Hind sisaldab kehtivates normatiivaktides toodud käibemaksumäära (KM). Hind ei sisalda Toote kohaletoimetamise kulusid. Kauba kohaletoimetamise hind on märgitud iga Tellimuse vormistamisel eraldi.

2. Isikuandmete kaitse

2.1. Biopapa.ee hoolitseb oma Ostjate privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, järgib Ostjate õigust isikuandmete töötlemise kaitseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. a määrusele 2016/679. Üksikisikute isikuandmete ringluse töötlemise ja muude Leedu Vabariigis kehtivate normatiivaktide, eraelu puutumatuse ja andmetöötluse vallas vastutavate institutsioonide poolt välja antud siduvate juhiste ja määruste alusel.
2.2. Müüja kohustub töötlema käesolevas lepingus nimetatud isikuandmeid, säilitama neid ainult ettenähtud eesmärgil ja selleks vajalikus ulatuses, sealhulgas teenuse täiustamiseks ja reklaammaterjalide saatmiseks. Müüjal on õigus edastada Ostja isikuandmeid Müüja nimel töötavatele koostööpartneritele ja andmetöötlusettevõtetele. Kogutud teavet võib kasutada strateegilistel ja turunduslikel eesmärkidel.

3. Ostu-müügilepingu sõlmimine

3.1. Leping biopapa.ee ja Ostja vahel jõustub, kui Ostja on Veebilehel valitud toote kirjeldusega tutvunud, Kauba valinud, Ostukorvi vormistanud, kinnitades sellega, et kaup vastab Ostja nõuetele, nõustunud Tingimustega ja privaatsuspoliitikaga, on tellimuse eest tasunud ja tellimuse kätte saanud.
3.2. Veebipood ei ole kohustatud Ostjat eraldi teavitama oma nõusolekust lepingu sõlmimiseks. Veebipood loeb tellimuse kinnitatuks selle eest tasumise hetkest.
3.3. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud leping (tellimus) registreeritakse ja salvestatakse veebipoe andmebaasis.

4. Ostja õigused

4.1. Ostjal – füüsilisel isikul on taganemisõigus. Ostja võib veebilehel www.biopapa.ee ostetud kaupade suhtes kasutada taganemisõigust 7 päeva jooksul arvates nende Ostja valdusesse jõudmisest. E-kiri koos teabega tagastatava toote ja tellimuse numbriga tuleks kirjutada aadressile [email protected]
4.2. Veebisaidile sisenedes või seda kasutades peate järgima siin sätestatud tingimusi ning veebisaidile juurdepääsu või selle kasutamise kohta postitatud erihoiatusi või juhiseid. Peate alati tegutsema heas usus ja kooskõlas seadustega.
4.3. Tagastamisõigust saab ostja kasutada ainult juhul, kui toode ei ole kahjustatud või selle välimus ei ole oluliselt muutunud. Ostja vastutab selle eest, et Toote väärtus, kvaliteet ja ohutus ei langeks. Vastasel juhul on Müüjal õigus keelduda Ostjale tarnitud Kauba suhtes taganemisõigusest.

5. Ostja kohustused

5.1. Ostja kohustub registreerimisvormis esitama ainult õiged ja täielikud andmed. Kui registreerimisvormis märgitud andmed muutuvad, on Ostja kohustatud need viivitamatult uuendama.
5.2. Ostja kohustub kasutama veebipoodi õiglaselt ja korrektselt, mitte kahjustama selle tööd või stabiilset toimimist.
5.3. Ostja peab tellitud Kauba eest tasuma ja selle kätte saama käesolevates Tingimustes sätestatud korras.
5.4. Olenemata Tingimuste teistes punktides sätestatud kohustustest, kohustub Ostja Kaubaga tutvuma 48 tunni jooksul peale Kauba kättesaamist ning veenduma, et saadud Kaup on Ostja poolt tellitud.
5.5. Ostja kohustub mitte edastama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab ühenduse andmed, tuleb vastavat kohta sellest koheselt teavitada

5.6. Kui Ostja keeldub kauba kohaletoimetamise ajal ilma olulise põhjuseta kaupa vastu võtmast, peab Ostja katma kauba kohaletoimetamise ja tagastamise kulud, mis arvatakse maha Ostja poolt tellitud kauba eest tasutud vahenditest.

6. Müüja õigused

6.1. Müüjal on õigus Teenuse osutamisel kaasata oma töötajaid või kasutada alltöövõtjaid.
6.2. Müüjal on õigus ette teatamata piirata, peatada (lõpetada) Ostja ligipääs veebipoele ning Müüja ei vastuta sellega seotud Ostja kahjude eest.
6.3. Müüjal on õigus Ostjat ette teatamata tellimus tühistada, kui Ostja ei tasu kauba eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul kaupluse kodulehel näidatud makseviisidega.
6.4. Kahtluse korral tellimuses toodud andmetes võtab Müüja Ostjaga ühendust tellimuses märgitud kontaktidel. Kauba kohaletoimetamine toimub sel juhul siis, kui Ostja on andmed täpsustanud.
6.5. Müüja võib ettenägematute asjaolude ilmnemisel ajutiselt või lõplikult peatada e-poe tegevuse ilma Ostjat ette teatamata. Sel juhul kohustub Müüja täitma Ostjaga sõlmitud ostu-müügilepingu või tagastama Ostja poolt tasutud rahalised vahendid.

7. Müüja kohustused

7.1. Müüja kohustub osutama Teenust vastavalt kehtivate normatiivaktide nõuetele, kvaliteetselt, järgides Teenusepakkuja kutsealale kehtestatud standardeid, kriteeriume ja eetikanorme.
7.2. Müüja kohustub Lepingut täitma ja Kauba Ostjale tarnima vastavalt Lepingus sätestatule ja Tellimustes toodud komplektis.
7.3. Kui Müüja ei suuda mõnda Tingimustes sisalduvat sooritustingimust (tähtaeg, summa, kvaliteet jne) täita, teavitab ta sellest Ostjat õigeaegselt, võttes ühendust märgitud telefoninumbril või e-posti aadressil, tuues ära põhjused ja pakkudes tellimuses või tingimustes muudatusi. Lahendus leitakse vastavalt olukorrale ja mõlema poole kokkuleppel.

8. Kaupade hinnad ja tasumise kord

8.1. Kauba hinnad on märgitud koos käibemaksuga. Müüja jätab endale õiguse muuta kaupade hindu ette teatamata.
8.2. Ostja tasub kauba eest e-poe poolt pakutavate makseviisidega, mis on kirjeldatud lõigus „Makseviisid“.

9. Kauba kohaletoimetamine

9.1. Müüja tagab kõigi Veebipoes saadaolevate kaupade tellimuste vastuvõtmise, töötlemise ja täitmise. Kaupade kohaletoimetamise tagavad aga Müüja volitatud koostööpartnerid – kauba kohaletoimetamise teenuse pakkujad.
9.2. Ostja kohustub kauba tellimisel märkima kauba täpse tarneaadressi.
9.3. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Kui Ostjal ei ole võimalik kaupa vastu võtta ja kaup toimetatakse Ostja poolt määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba valele isikule üleandmise kohta.
9.4. Kauba üleandmise ajal peab Ostja koos volitatud esindajaga kontrollima saadetise seisukorda. Kui ostja allkirjastab arve (saatelehe) või muu saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi, loetakse, et saadetis on üle antud sobivas seisukorras.
9.5. Kohaletoimetamise tasu ja täpsem teave kauba kohaletoimetamise kohta on toodud veebipoe jaotises “Kohaletoimetamine”.
9.6. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida ühe saadetisena, on Müüjal õigus tarnida kaup mitme saadetisena.
9.7. Müüjal on õigus Kauba tarneaega muuta, teavitades sellest eelnevalt Ostjat.
9.8. Kauba kohaletoimetamise eest tuleb tasuda kohaletoimetamise tasu. Kohaletoimetamise tasu sõltub valitud tarneviisist.

10. Toote kvaliteedi garantii ja aegumiskuupäev

10.1. Kõikide müüdavate kaupade omadused on märgitud iga Toote kirjelduses. Kauba omaduste teabe (selle õigsuse) eest vastutavad Kauba tootjad ja/või maaletoojad ning Müüja vastutab üksnes selle teabe korrektse tarbijale edastamise eest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhtudel, kui seadus näeb teatud Kaubale ette teatud aegumiskuupäeva, kohustub Müüja müüma Ostjale sellise Kauba viisil, mis annab talle reaalse võimaluse sellist Kaupa kasutada kuni aegumiskuupäevani.
10.2. Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes olev kaup ei pruugi Ostja poolt kasutatava monitori omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile.
10.3. Juhul, kui Müüja ei anna teatud liiki kaubale kvaliteedigarantiid, kehtib vastavates õigusaktides sätestatud garantii.

11. Kauba tagastamine ja ümbervahetamine

11.1. Tagastamisõigust saab ostja kasutada ainult juhul, kui toode ei ole kahjustatud või selle välimus ei ole oluliselt muutunud. Ostja vastutab selle eest, et Toote väärtus, kvaliteet ja ohutus ei langeks. Vastasel juhul on Müüjal õigus keelduda Ostjale tarnitud Kauba suhtes taganemisõigusest.
11.2. Kaup tuleb tagastada Kauba ja saadetise originaalpakendis koos Kauba dokumentidega. Enne kauba tagastamist peab Ostja Müüjaga ühendust võtma telefonil +372 58141937 ja/või e-posti aadressil [email protected]
11.3. Müüjal on õigus Toodet mitte vastu võtta ja keelduda Ostjalt taganemisõiguse kasutamisest, samuti mitte tagastada Ostja poolt tasutud raha, kui Toode on kahjustatud (sildid on eemaldatud ja/või kahjustatud).
11.4. Kauba tasutud hinna tagastamine juhtudel, kui Ostja kasutab taganemisõigust, toimub kehtivates normatiivaktides sätestatud tähtaegadel ja korras.

12.  Teabevahetus

12.1. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressile.
12.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja veebipoe jaotises „Kontaktid“ märgitud kontaktidele.

13. Lõppsätted

13.1. Ettevõte saab tingimusi uuendada.
13.2. Kõik käesolevate reeglite kohaldamisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seaduste kohaselt.